Scouterna

Scouthistoria

En ny rörelse föds

Scoutrörelsen startade i England 1907. Upphovsmannen till rörelsen, Lord Robert Baden-Powell, bekymrade sig för att ungdomen i den tidens Engelska industristäder drev omkring på gatorna utan meningsfull sysselsättning och lätt förföll till lösdriveri och kriminalitet. En vettig sysselsättning var vad de behövde, ansåg han. Lord Robert Baden-Powell

Lord Robert BadenPowell (BP) var till yrket militär och därtill en naturälskare av stora mått. Under sin militära karriär hade han vid ett tillfälle tvingats använda unga pojkar till »ickebeväpnade» sysslor, ex. rapportering, matlagning m.m. för att frigöra vapenföra män. Han fann då att man kunde tilltro dessa pojkar mycket mer än man på den tiden ansåg vara möjligt.

Naturen en trygg miljö

Ur denna erfarenhet sprang idén om Scouting (scout = spanare). BP hade själv arbetat som spanare och på detta byggde han nu ett program: samklang med naturen – att känna naturen så bra att den upplevs som en trygg miljö istället för som en osäker eller till och med hotande plats att vara på.

Detta krävde inhämtande av ny kunskap, ordning och reda och organisation samtidigt som det var spännande och hela tiden hade nyhetens behag. Dessutom utfördes all verksamhet i organiserade grupper, »patruller», eftersom BP hade klart för sig att en fungerande grupp alltid når ett bättre resultat än en individ.

BP var också en praktisk man som trodde på att teori och praktik måste kombineras om en varaktig inlärning skulle nås. Denna praktiska pedagogik, »Learning by doing», formulerades av den amerikanske pedagogen John Dewey (1859-1952). Programmet blev som tidigare nämnts en succé och Scouting spreds över hela världen. I dag finns ca 26 miljoner scouter i alla stater med demokratiskt statsskick. BP:s idé var enkelt uttryckt att fostra goda samhällsmedborgare genom ett program som byggde på frivilligt deltagande av eget intresse och syftade till att förbereda och lotsa ungdomen »över till vuxenvärlden». Denna idé ligger fortfarande till grund för allt scoutarbete liksom grundstenarna i programmet.

Engelska riddarlagar förebild

I programmet finns idag sju grundläggande inslag:
 • Scoutlag och Löfte
  Scoutlagen utformades av BP med de gamla Engelska riddarlagarna som förebild. Lagen är ett antal påbud skrivna i en positiv anda, exempelvis »En scout är vänlig och hjälpsam». Tanken är att lagen ska vara lätt att följa och kännas naturlig att rätta sig efter. Löftet lyder: »Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen».
 • Patrullsystemet
  Arbetsformen bygger på grupper om fyra till åtta scouter. Scouterna lär sig finna och förstå sin och andras roller i olika grupper och situationer. Detta är nödvändigt för att en grupp ska fungera och uppnå goda resultat.
 • Learning by doing
  En pedagogik där teori och praktik följs åt i en aktiv process. All inlärning ska upplevas som nyttig. En scout ska direkt finna någon praktisk användning för sina kunskaper. Frågan »varför det» ska alltid besvaras.
 • Friluftsliv
  Verksamheten bedrivs i naturen så mycket som möjligt. Kunskap och förståelse för naturen och miljön leder till omsorg.
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
  På olika sätt medverka till en bättre värld både hemma och internationellt. Människors lika värde och hälsa är viktiga delar.
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
  Genom möten och aktiviteter får var och en lära sig att både leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Ledarskapet är värdebaserat.
 • Symboliskt ramverk
  Att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, cermonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke.

Scouting verkar aktivt för att minska religions-, ras- och kulturella motsättningar. Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. Den uppmuntrar dock medlemmarna att aktivt deltaga i samhällsdebatten. I Sverige är scoutrörelsen näst idrottsrörelsen den största barn- och ungdomsorganisationen.

Utifrån denna grund utformas metoder i arbetet för fyra åldersnivåer inom skiktet 8—18 år. Äldre medlemmar fungerar som ledare och funktionärer. Genom ett program baserat på detta kan vi ge våra medlemmar en god start i livet som aktiva och deltagande medborgare i vårt samhälles utveckling.

 

Om oss

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har verksamhet i Vasastan och i Bredäng.

Vi är en del av Scouterna och Stockholms Scoutdistrikt

GVB på Facebook

Aktuellt

Välkommen till GVB
2023-11-15

Kontakt

Allmänna frågor:
info@gvb.nu

Om webb-platsen:
webmaster@gvb.nu